A Hilscher Rezső Alapítvány adatkezelési szabályzata

1. Törvényi háttér

A Hilscher Rezső Alapítvány adatkezelési szabályzatát a következő törvényi háttérre alapozzuk:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

-2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)

-2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv)

-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

-2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt. ) Az adatkezelés a fenti törvények betartásával történik, a jogszerűség alapelveit szem előtt tartva.

2. Az adatkezelés célja

A Hilscher Rezső Alapítvány az általa kiadott Esély Társadalom és Szociálpolitikai Folyóirat kiadása, előfizetőkhöz eljuttatása és honlapjának működtetése, továbbá hirdetések megjelentetése érdekében kezel személyes adatokat.

3. Az adatkezelés folyamata

Az előfizetők, a szerzők, a folyóirat kiadásban közreműködő partnerek, a hirdetők adatait a Hilscher Rezső Alapítvány (1117 Budapest Pázmány Péter stny. 1/a., tel. +36205196514, esely@esely.org, www.esely.org) kezeli.

A webhely látogatók adatai a webhely üzemeltetője kezeli: Enigma Webstúdió Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató Bt. (2360 Gyál Károlyi Mihály u. 101., tel. +36703140412, info@ews.hu, www.ews.hu).

A Hilscher Rezső Alapítvány csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak, továbbá csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelés során gondoskodunk a kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenektől való megóvásról. Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését írásbeli kérelem benyújtásával az esely@esely.org címre. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással vagy a döntéssel nem ért egyet vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
http://naih.hu